Stadgar för ”Mitsubishi Club Sweden”

Föreningen bildad den 8 oktober 2004 och erhöll organisationsnummer:802420-2536 . Stadgarna senast fastställda/ändrade av möte den 15/07 -06.

§ 1 Organisationens namn

Föreningens namn är ”Mitsubishi Club Sweden”

§ 2 Ändamål

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

 

Föreningen är ideell och inget vinstsyfte skall finnas.

 

Mitsubishi Club Sweden är tänkt som en mötesplats med uppgift att verka för Mitsubishi intresserade inom alla kategorier. Grundmålet är att samtliga med någon form av Mitsubishi intresse ska samlas för att utbyta idéer, tips och erfarenheter. Föreningens syfte är att ta till vara på den kunskap och erfarenhet som finns inom klubben för att underlätta ägandet och användandet av medlemmarnas Mitsubishi bilar. Detta skall även ske genom klubberbjudanden och rabatter.
Verksamheten bedrivs både rikstäckande och regionalt. För de rikstäckande aktiviteterna ansvarar styrelsen medan de regionala aktiviteterna kan styras upp av enskilda medlemmar. De rikstäckande träffarna kan bestå av t.ex. banträffar, bilutställningar eller studiebesök. De regionala träffarna kan bestå av t.ex. garageträffar eller sociala träffar där man snackar lite bil över en fika eller kör i karavan och bjuder medtrafikanterna på något att titta på. Navet i klubben är hemsidan och forumet där det mesta av verksamheten än så länge bedrivs. För närvarande skickas information ut via epost och presenteras på hemsidan och/eller forumet.

§ 3 Säte

Föreningens styrelse skall ha sitt säte i Stockholm.

§ 4 Verksamhets- och räkenskapsår

Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december.

§ 5 Medlemskap

Medlemskap erhålls av den som betalar medlemsavgift och verkar enligt föreningens syfte. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. Medlemsavgiften är giltig från dess att avgiften betalas fram till nästa årsskifte. Medlemsavgiften måste vara större än noll (0) kronor och fastställes av årsmötet. Om en medlem missköter sig eller skadar föreningen kan personen uteslutas ur föreningen. Uteslutningen beslutas av styrelsen och ska tas upp på årsmötet då den uteslutne har rätt att yttra sig och det är årsmötet som slutligen bestämmer om uteslutningen ska gälla eller hävas.

§ 6 Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande instans. Det ska hållas under sommarhalvåret i anslutning till en större träff. Årsmötet är beslutsmässigt endast om skriftlig kallelse utgår senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen ska skickas till alla medlemmar eller anslås så att alla kan ta del av kallelsen. Motion som medlem vill få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före mötet. Möteshandlingar ska finnas medlemmarna tillhanda före mötet. Tidpunkt och plats för mötet bestäms av styrelsen. Alla medlemmar är röstberättigade vid årsmötet. Varje medlem har en röst och röstning genom fullmakt är inte tillåten. Alla beslut fattas genom enkel majoritet utom frågan om upplösning enligt §12. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid årsmötet har ordförande, styrelse, revisorer och medlemmar rätt att närvara, yttra sig samt lägga förslag. På årsmötet ska följande punkter alltid behandlas:

·   Fråga om mötet är stadgeenligt kallat

·   Verksamhetsberättelse

·   Revisionsberättelse

·   Ekonomisk berättelse

·   Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

·   Val av ordförande

·   Val av styrelseledamöter

·   Val av revisorer

·   Val av valberedning

·   Fastställande av medlemsavgift

·   Motioner

·   Övriga frågor

 

Protokoll från årsmötet skall arkiveras på säkraste sätt, hos antingen ordförande eller kassör.

 

Frågan om mötet är stadgeenligt kallat är ingen fråga man röstar om utan om någon medlem eller revisor anser att mötet inte är kallat enligt stadgan så besvaras frågan med nej och mötet avbryts och styrelsen får kalla till ett nytt årsmöte.

§ 7 Extra årsmöte

Extra årsmöte sammankallas om styrelsen eller minst en fjärdedel av medlemmarna skriftligen begär det. Samma regler som för ordinarie årsmöte gäller men allt som ska behandlas på mötet måste framgå i kallelsen.

§ 8 Styrelse

Styrelsen ansvarar för den löpande verksamheten och verkställer årsmötets beslut. Styrelsen är mellan årsmöten högsta beslutande organ. Styrelsen utser även firmatecknare.

 

Styrelsen väljs på ett år av årsmötet och ska utöver ordförande bestå av två (2) till åtta (8) ledamöter. De poster som väljs separat är Ordförande, Kassör, Vice Ordförande och Sponsoransvarig, I undantagsfall kan en person ha två poster, den kombination som ej går att kombinera är: Ordförande & Vice Ordförande. Kombinationen Ordförande & Kassör bör undvikas i det längsta. För varje ordinarie ledamot utses personlig suppleant. Posternas mandattid bör vara 1 augusti - 31 juli eftersom årsmötet hålls någon gång i mitten av juli.

 

Styrelsen ska sammanträda minst två gånger per verksamhetsår. Styrelsen är beslutsmässig om kallelse utgått till samtliga ledamöter och hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Ordföranden kallar till styrelsesammanträden.

 

Teckningsberättigade att disponera föreningens medel skall vara ordförande och kassören.

 

Styrelsen får göra revideringar/ändringar i budgeten om det verkar nödvändigt

 

§ 9 Revision

Årsmötet väljer en revisor och en revisorssuppleant för årlig granskning av föreningens räkenskaper samt av förvaltningen i övrigt. Granskade handlingar och revisionsberättelse skall senast två veckor före årsmötet överlämnas till styrelsen för att därefter framläggas på årsmötet.

§ 10 Försäkringar

Klubben ansvarar inte för att medlemmar är försäkrade under verksamhetens utövande. Detta faller på den ansvarige medlem att sörja för själv.

§ 11 Stadgeändring

Dessa stadgar kan ändras endast vid årsmöte eller extra årsmöte. I kallelsen måste det stå att stadgeändring kommer att behandlas. För att andra i stadgarna krävs att 2/3 av de avgivna rösterna bifaller ändringen. För ändring av stadgan om Ändamål §2, Stadgeändring §11 och Upplösning §12 krävs att beslutet tas på två på varandra följande ordinarie årsmöten.

§ 12 Upplösning

Upplösning av föreningen kan endast ske genom beslut på ordinarie årsmöte med 2/3 majoritet. I kallelsen till årsmötet ska det stå att förslag om upplösning av föreningen kommer att behandlas. Mötet beslutar om hur föreningens tillgångar ska disponeras.

 

 

***